کتاب دو جلدی « ارتباطات انسانی »در پانزده فصل به برزسی روابط میان افراد و روش هایی که بتوان با مدد گرفتن از آنها به این روابط غنا بخشید و به گسترش این روابط، کمک کرد، پرداخته است.
در فصل نخست این کتاب با عنوان ماهیت ارتباطات؛ تلاش شده است که به خواننده این مفهوم را به طور کلی القاء کند که ارتباطات انسانی در اوضاع ویژه ای شکل می گیرد و از خویشتن آغاز می شود و از درون خود نشئت می گیرد و سپس به دیگران پرداخته و با رمزگذاری و رمزگشایی وارد مرحله فراگردی خویش می شود.
فصل دوم، به الگوهای ارتباطی و نقش آنها در شناخت فراگرد ارتباطات می پردازد. الگوهای زیادی وجود دارند ولی در این نوشته امکان آن از نظر ساختاری نبود که به همه آنها پرداخته شود. فقط به نقش الگوها اکتفا و در نهایت الگوی طراحی شده نویسنده به اجمال ارائه شده است.
فصل سوم، ارتباطات را به عنوان رفتاری آموختنی مورد توجه قرار داده و بیانگر این نظر است که ما با یادگیری درست می توانیم به اصلاح رفتار ارتباطی خویش دست یابیم. ارتباطات فراگردی ذاتی نیست.