تو برو پیچک من ، فکر تنهایی این قلب مرا هیچ مکن ، رو پیشانی من چیزی نیست ، غیر یک قصه پر از بی کسی و تنهایی .
 
-_-_-_-_-_-_-_-_-_Bia2love Group_-_-_-_-_-_-_-_-_-

اون رفت و مرا در آغوش تنهایی ، تنها گذاشت .
 
-_-_-_-_-_-_-_-_-_Bia2love Group_-_-_-_-_-_-_-_-_- Read the rest of this entry »